Η innovECO είναι μία ανεξάρτητη Εταιρεία Συμβούλων, Μηχανικών και Μελετητών, η οποία παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες και προσαρμοσμένες λύσεις καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα τεχνικών και περιβαλλοντικών θεμάτων.

Τα στελέχη και οι συνεργάτες μας διαθέτουν σημαντική εμπειρία και μπορούν να ανταποκριθούν σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και μελετών όπως είναι η περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων, η βελτιστοποίηση περιβαλλοντικών διαδικασιών, η εκπόνηση μελετών σχεδιασμού περιβαλλοντικών έργων και έργων υποδομής κ.λπ.

Η δημιουργικότητα και η έμφαση στην ποιότητα είναι δύο από τα κύρια χαρακτηριστικά της φιλοσοφίας μας, ενώ κύριος μας στόχος είναι η στροφή σε μία περιβαλλοντικά αποδοτική και πράσινη οικονομία, η οποία θα στηρίζεται στην αειφόρο ανάπτυξη.

Η περιβαλλοντική καινοτομία είναι επίσης ένα σημαντικό στοιχείο για μας. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν την ανάπτυξη νέων και καινοτόμων προϊόντων, εργαλείων και εφαρμογών στον τομέα του περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα έχουμε την εμπειρία να υποστηρίξουμε ερευνητικά προγράμματα (πχ. LIFE+ Environment, Horizon 2020, Interreg κ.α.), τόσο σε εκτελεστικό όσο και σε διαχειριστικό επίπεδο.

 
Ενδεικτικά, η innovECO παρέχει υπηρεσίες και λύσεις σε θέματα όπως:

Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργων και Υπηρεσιών
» Ολοκληρωμένες λύσεις για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων υποδομής, υπηρεσιών συλλογής/μεταφοράς/αποθήκευσης απορριμμάτων, έργων διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων κ.λπ.
» Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων
» Μελέτες οργάνωσης και λειτουργίας

Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός / Πιστοποιήσεις
» Μελέτες σκοπιμότητας περιβαλλοντικών έργων.
» Μελέτες στρατηγικού σχεδιασμού διαχείρισης απορριμμάτων.
» Μελέτες αξιολόγηση μεθόδων διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
» Υπηρεσίες περιβαλλοντικής διαχείρισης έργων στερεών και υγρών αποβλήτων.
» Ενεργειακές μελέτες
» Συμβουλευτικές υπηρεσίες για πιστοποίηση GREEN KEY, ISO 14001 και ISCC EU (βιοκαυσίμων / τηγανελαίων)

Τεχνικές / Τεχνοοικονομικές Μελέτες
» Μελέτες σχεδιασμού περιβαλλοντικών έργων και έργων υποδομής.
» Τεχνοοικονομικές μελέτες περιβαλλοντικών έργων
» Σύνταξη τευχών δημοπράτησης, κ.λπ

Διαχείριση Κύκλου Ζωής / Ανθρακικού Αποτυπώματος
» Μελέτες Ανάλυσης Κύκλου Ζωής (LCA).
» Μελέτες διαχείρισης αποτυπώματος του ανθρακα
» Ανάπτυξη δεικτών αειφορίας και πράσινης ανάπτυξης

Βελτιστοποίηση Περιβαλλοντικών Συστημάτων
» Μελέτες βελτιστοποίησης περιβαλλοντικών διαδικασιών και συστημάτων
» Βελτιστοποίηση ενεργειακής απόδοσης στον τομέα των μεταφορών

Έρευνα / Ερευνητικά Προγράμματα
» Ανάπτυξη νέων και καινοτόμων περιβαλλοντικών προϊόντων και εργαλείων.
» Διαχείριση και υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων (πχ. LIFE+, Horizon 2020, Interreg κ.α.)

Ανάπτυξη Λογισμικών
» Ανάπτυξη μοντέλων και εργαλείων για την ποσοτικοποίηση και την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων αερίων ρύπων του θερμοκηπίου
» Ανάπτυξη εργαλείων για την βελτιστοποίηση υπηρεσιών και διαδικασιών.

 


“Η πράσινη οικονομία είναι αυτή που οδηγεί σε βελτίωση της ανθρώπινης ευημερίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης, καθώς και στην σημαντική μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων και οικολογικών ελλείψεων”

United Nations Environment Programme (UNEP), 2008


Comments are closed.