Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργων και Υπηρεσιών

Η εταιρεία μας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για την περιβαλλοντική αδειοδότηση τόσο για την υλοποίηση, όσο και την λειτουργία έργων, εγκαταστάσεων και υπηρεσιών όπως:

  • Περιβαλλοντικά έργα (ΧΥΤΑ/Υ, εγκαταστάσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων, εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού κ.λπ),
  • Έργα υποδομής (λιμενικά έργα, έργα οδοποιίας, έργα Α.Π.Ε. κ.λπ)
  • Λοιπά έργα (βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ξενοδοχεία κ.λπ)
  • Υπηρεσίες (συλλογής/μεταφοράς/αποθήκευσης απορριμμάτων κ.λπ)

Στο πλαίσιο της ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών μίας περιβαλλοντικής η εταιρεία μας, η εταιρεία μας αναλαμβάνει:

1. Την εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων δημόσιων ή ιδιωτικών έργων, υπηρεσιών και παραγωγικών δραστηριοτήτων.

2. Την εκπόνηση όλων των Συνοδευτικών Περιβαλλοντικών Μελετών για την περιβαλλοντικά συμβατή λειτουργία έργων και εγκαταστάσεων, όπως:

  • Μελέτες διάθεσης στερεών και υγρών αποβλήτων
  • Σχέδια διαχείρισης αποβλήτων
  • Εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (BΔT)
  • Εκθέσεις σχετικά με την εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου
  • Μελέτες οργάνωσης και λειτουργίας εταιρειών κ.λπ

 3. Την εκπόνηση όλων των μελετών για την λήψη Άδειας Διαχείρισης Αποβλήτων.

Η InnovECO διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην εκπόνηση μελετών για την έκδοση αδειών διαχείρισης αποβλήτων. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι η συλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση ή επεξεργασία απορριμμάτων από μία επιχείρηση, απαιτεί την λήψη μίας σειράς αδειών, είτε πρόκειται για απόβλητα της ίδιας της επιχείρησης, είτε πρόκειται για διαχείριση αποβλήτων άλλων παραγωγών.

Comments are closed.