Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός / Πιστοποιήσεις

Η εταιρεία μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε μελέτες έργων περιβαλλοντικού σχεδιασμού και συμβουλευτικές υπηρεσίες πιστοποιήσεων. Πιο αναλυτικά αναφέρονται τα παρακάτω:


1. Στερεά και Υγρά Απόβλητα

Το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων είναι ένα πολύπλοκο και πολυδιάστατο πρόβλημα, και για αυτό απαιτεί εμπεριστατωμένο σχεδιασμό. Η εταιρεία μας διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στον τομέα αυτό, και συγκεκριμένα στην εκπόνηση:

  • Περιφερειακών Σχεδιασμών Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ).
  • Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) διαχειριστικών έργων σχεδίων αποβλήτων.
  • Μελετών σκοπιμότητας και βιωσιμότητας περιβαλλοντικών έργων.
  • Μελετών αξιολόγησης μεθόδων διαχείρισης αποβλήτων.

 Σε συνδυασμό με την εκπόνηση των Τεχνικών Μελετών Σχεδιασμού Περιβαλλοντικών Έργων, η εταιρεία μας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στην διαχείριση τόσο των στερεών όσο και των υγρών αποβλήτων.


2. Φυσικοί Πόροι

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της παγκόσμιας κληρονομιάς, είναι οι φυσικοί μας πόροι. Η innovECO παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις για την διαχείριση φυσικών πόρων με την εκπόνηση, Ειδικών Διαχειριστικών Σχεδίων, Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών για την προστασία και διαχείριση οικοτόπων, βιοτόπων, ευαίσθητων οικοσυστημάτων και περιοχών ειδικού περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, Μελετών Αποκατάστασης Περιβάλλοντος, αλλά και την εκπόνηση Δασικών Μελετών.


3. Αέρια Ρύπανση και Κλιματική Αλλαγή

Η εταιρεία μας διαθέτει πολύχρονη εμπειρία στην εκπόνηση Μελετών Διαχείρισης Αέριων Εκπομπών, με εξειδίκευση Ανάπτυξη Μοντέλων και Εργαλείων για την ποσοτικοποίηση και την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων αερίων ρύπων του θερμοκηπίου, από κινητές και σταθερές πηγές (αυτοκίνητα, κτήρια, εργοστάσια, πόλεις κ.λπ).


4. Ενέργεια

Η εταιρεία μας, στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου περιβαλλοντικού σχεδιασμού, αναλαμβάνει την εκπόνηση Ενεργειακών Μελετών κτηρίων και βιομηχανιών, με κύριο στόχο τον εντοπισμό ενεργειακών απωλειών και των σχεδιασμό εναλλακτικών διορθωτικών λύσεων.


5. GREEN KEY, ISO 14001 και ISCC EU (βιοκαύσιμα / τηγανέλαια)

Η εταιρεία μας, έχοντας στελέχη πιστοποιημένους συμβούλους, αναλαμβάνει συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ανάπτυξη Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και την απόκτηση πιστοποιήσεων ISO 14001, ISCC EU (βιοκαυσίμων / τηγανελαίων) αλλά και του eco-label GREEN KEY για ξενοδοχεία.

Comments are closed.