Διαχείριση Κύκλου Ζωής / Ανθρακικού Αποτυπώματος

 Η Διαχείριση Κύκλου Ζωής  (Life Cycle Management) και συγκεκριμένα η Ανάλυση Κύκλου Ζωής (Life Cycle Assessment) είναι από τα σημαντικότερα εργαλεία περιβαλλοντικής διαχείρισης και λήψης αποφάσεων που συμβάλλει ουσιαστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην πρόληψη της ρύπανσης και στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων.

 Η εταιρεία μας διαθέτει πολυετή εμπειρία πάνω στην Διαχείριση Κύκλου Ζωής, και μπορεί να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στην αειφόρο ανάπτυξη, με την εκπόνηση μελετών:

  •  Ανάλυσης Κύκλου Ζωής (LCA).
  • Διαχείρισης Αποτυπώματος του Άνθρακα (CFA)
  • Ανάπτυξης δεικτών αειφορίας και πράσινης ανάπτυξης

Με την ανάπτυξη δεικτών αειφορίας, μία επιχείρηση μπορεί να ποσοτικοποίησει και να ελέγξει πλήρως τις σημαντικότερες περιβαλλοντικές πτυχές της. Με τον τρόπο αυτό, μπορεί να εδραιώσει μία βάση για σύγκριση (establish a baseline for comparison), να θέσει περιβαλλοντικούς στόχους, και τελικά μετά την επίτευξή τους να αναλύσει και επικοινωνήσει τις απαραίτητες βελτιώσεις με τον πλέον επιστημονικό τρόπο.

Comments are closed.