[ Περιβαλλοντική Αδειοδότηση ]


Η εταιρεία μας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της κατασκευής και λειτουργίας έργων, εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων όπως:

Περιβαλλοντικά έργα (εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων, ΧΥΤΥ, έργα Α.Π.Ε.)
Έργα υποδομής (λιμενικά έργα, έργα οδοποιίας κ.λπ.)
Λοιπά έργα (ξενοδοχεία, βιοτεχνικές & βιομηχανικές εγκαταστάσεις, κ.λπ.)
Υπηρεσίες (συλλογή – μεταφοράς – αποθήκευσης απορριμμάτων κ.λπ.)


Η εταιρείας μας διαθέτει σημαντική εμπειρία στην εκπόνηση μελετών για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, και μπορεί να αναλάβει την σύνταξη ολοκληρωμένου φακέλου, την κατάθεσή του στην αρμόδια υπηρεσία και την πλήρη υποστήριξη όλης της διαδικασίας μέχρι την έκδοση της άδειας ή της απαλλαγής.

Οι βασικές επιμέρους μελέτες που μπορεί να απαιτούνται κατά περίπτωση ανάλογα με την φύση και το μέγεθος κάθε έργου/δραστηριότητας, είναι:

Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ).
Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ).
Μελέτες Επαναχρησιμοποίησης Υγρών Αποβλήτων (ΜΕΥΑ).
Μελέτες Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ).
Τοπογραφικά Διαγράμματα.
Ετήσια υποβολή εκθέσεων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ).
Μελέτες Οργάνωσης και Λειτουργίας για την συλλογή και μεταφορά Επικίνδυνων και Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@innoveco.gr ή στο 211 800 1084

.


[ Πίσω ]